01 Temmuz 2022

Tatil bugün başladı ama mali tatil….

Bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sona erecektir

Vergi idaresi mükellef ya da sorumlulardan istedikleri yükümlülüklerini süresinde yerine getirmelerini ister. Bu süreler idari ya da kanuni süreler olabilmektedir. Vergi kanunlarımızda kendine has süreler bulunmaktadır. Beyanname verme, ödeme süresi gibi. 

Bazı durumlarda bu süreler uzayabilir ya da durabilmektedir. Mükellef lehine olan bu durumlardan bir tanesi de mali tatil uygulamasıdır. 

28.03.2007 tarihli Resmi Gazete'de 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun (MTİEHK) ismiyle yayımlanıp aynı gün hayatımıza giren mali tatil uygulaması herkes tarafından vergiyle alakalı bir dinlenme süresi, şezlongda, plaj şemsiyesi altında geçen bir süre olarak düşünülmektedir. Şu an gülümsediğinizi hissediyorum ama durum maalesef bu. Elbette durum hiç de öyle değil.  

Bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sona erecektir. Bu süre zarfında bazı vergisel yükümlülükler ile uzlaşmaya başvurma, vergi mahkemesine dava açma gibi bazı haklarla alakalı süreler uzayabilmektedir. O yüzden oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler 

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un (MTİEHK) 1'inci maddesinin 2'nci bendi uyarınca; son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi (7) gün uzamış sayılır. Bunlar;

Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödenme süresi,

Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talebi veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,

Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Buna göre, yukarıda yer alan işlemlerin son günü 1-20 Temmuz tarihleri arasına denk gelirse bu süre otomatikman 27 Temmuz'a uzar. Diğer taraftan, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini vermeleri ya da vergi borçlarını ödemeleri de mümkündür.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey bu bahsedilen işlemlerin son günü mali tatile denk gelirse süre uzayacaktır. Örneğin 2 Haziran 2022 tarihinde tebliğ edilen bir vergi ceza ihbarnamesine ilişkin uzlaşma başvurusu yapmak isteyen kişi bunu tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapması gerekmektedir. Yani 2 Temmuz 2022 tarihine kadar uzlaşma başvurusu yapabilir. Ancak uzlaşma başvurusunun son günü olan 2 Temmuz mali tatile denk geldiği için bu tarih 27 Temmuz'a otomatikman uzayacaktır. 

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; son gün mali tatile denk gelmezse 7 gün uzama olmayacaktır. Yani süre durmamakta, işlemektedir. Örneğin aynı ceza ihbarnamesi 26 Haziran 2022 tarihinde tebliğ edilirse son gün mali tatile denk gelmediği için süre uzamayacak ve 26 Temmuza kadar uzlaşma başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 (beş) gün içinde biten kanuni ve idari süreler 

5604 sayılı Kanun m.1/6'ncı bendinde yer alan hükme göre, malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. Buna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5'inci günün mesai saati bitiminde sona erecektir. Yani sürelerin son günü 21-25 Temmuz aralığında biterse bu süre 25 Temmuz'a uzar. 

Örneğin, 22 Haziran 2022 tarihinde vergi ceza ihbarnamesine ilişkin uzlaşma başvurusu yapmak isteyen kişi bunu 22 Temmuz'a kadar yapması gerekir. Ancak son gün 21-25 Temmuz aralığına denk geldiği için bu süre 25 Temmuz'a uzayacaktır. 

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi 

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır (MTİEHK'nin m.1/8).

Örneğin, 20 Temmuz 2022 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken MTİEHK kapsamındaki bir vergiye ilişkin beyannamenin verilme süresi mali tatil dolayısıyla 27 Temmuz'a uzar. Ve dolayısıyla da bu beyannameye göre tahakkuk eden verginin ödeme süresi de bu madde uyarınca 28 Temmuz 2022 tarihine (bu tarih dâhil) uzayacaktır.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un (MTİEHK) 1'inci maddesinin 3'üncü bendi uyarınca ise mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler belirtilmiştir (MTİEHK m.1/3). Sürelerin işlememesi demek 1-20 Temmuz tarihine isabet eden süreler duracak anlamındadır. Yani aşağıda belirtilen işlemlerin illa son gününün mali tatile isabet etmesinin bir önemi yoktur. Bu sürelerin mali tatile denk gelmesi durumunda bu süre işlemeyecek ve mali tatil bitiminden itibaren işlemeyen kısmı kadar uzayacaktır. 

  • Muhasebe kayıt süreleri,
  • Vergi Usul Kanununun 153 ila 170'inci maddeleri arasında düzenlenmiş bildirme süreleri,
  • Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri. 

İşlemeyecektir.

Buna göre bu madde hükmü uyarınca bu süreler mali tatile denk gelirse süre işlemez ve mali tatile denk gelen süre mali tatilin bitimine eklenir.

Örneğin, 3 Haziran 2022 tarihinde tebliğ edilen vergi ceza ihbarnamesine ilişkin vergi mahkemesine dava açma süresi tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 30 gündür. Örneğe göre dava açma süresinin son günü 3 Temmuz'dur. Mali tatile denk gelen 3 günlük dava açma süresi (1, 2, 3 Temmuz) işlemez ve 20 Temmuz'u takip eden 3'üncü günün sonuna kadar uzamaktadır. Yani 23 Temmuz 2022'ye uzayacaktır. Zaten bu süre de adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) denk geldiğinden tekrardan bu süre bu kez 7 Eylül'e uzayacaktır.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus, vergiyle alakalı dava açma süreleri işlememektedir. Danıştay 7. Dairenin 10.12.2020 tarih ve Esas No: 2020/3698, Karar No: 2020/5076 sayılı kararında mali tatil süresince temyiz yoluna başvuru süresi işlemeye devam edeceği, madde metninden temyiz süresine ilişkin bir anlamın çıkmadığı yönünde karar verilmiştir. Bu yüzden istinaf ve/veya temyiz başvuru süreleri ile alakalı herhangi bir uzama olmayacaktır.

Tüm vergilere mi mali tatil uygulanır?

Cevap elbette hayır. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Mali tatil süresince inceleme olabilir mi?

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz (MTİEHK'nin m.1/4).

Ancak MTİEHK m.1/4'te yer alan "mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz" ifadesi zımnen mülga olmuş durumdadır. Şöyle ki VUK m.139'da yer alan "incelemeye tabi olanın iş yerinde" incelemenin yapılacağına ilişkin cümle 7338 sayılı Yasa ile 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girmek üzere değiştirildi. Yeni düzenleme ile inceleme dairede yapılacak. Bu noktada MTİEHK m.1/4'te yer alan "mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz" ifadesi zımnen mülga olmuştur.

Murat Batı kimdir?

Prof. Dr. Murat Batı, 14 Aralık 1974 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Lisansını Ankara Gazi Üniversitesi’nden, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nden, doktora derecesini "Türev Araçların Vergilendirilmesi" teziyle 2012 yılında İstanbul Üniversitesinden aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda "devlet gelir uzman yardımcısı olarak" başladı. Kariyerine akademide devam etmek üzere bakanlıktaki görevinden ayrıldı.


Mali hukuk alanında 2016 yılında doçent, 2022 yılında profesör kadrosuna (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi) atandı.

Çok sayıda üniversite, banka, belediye ve profesyonel şirkete, özellikle vergi hukuku alanında eğitimler verdi; hukuk ofisleri ile YMM ofislerine danışmanlık yaptı.

"Vergi Hukuku (Genel Hükümler)", "Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınmanın Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı", "Türk Vergi Sistemi" kitapları yayımlandı; 40’tan fazla ulusal ve uluslararası akademik yayında makale ve kitap bölümü yazdı.

Kısa bir süre Cumhuriyet, Dünya ve BirGün gazetelerinde konuk yazarlık yaptı. Eylül 2020’den itibaren T24’te yazmaya başlayan Murat Batı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Yazarın Diğer Yazıları

İş yeri kira stopajını kiracı ödüyor ama iadeyi mülk sahibi alıyor

Sanıyorum Maliye'nin burada dikkate aldığı en önemli şey "kasasına giren sıcak paradır." Teferruatlarla ilgilenmediği de aşikâr

KPSS'de tek bir soruyla sıralamada 30 bin kişinin önüne geçilebiliyor

ÖSYM'nin takvimine göre bu hafta sonu, 6-7 Ağustos'ta KPSS Alan Bilgisi, bir sonraki hafta sonu da öğretmenlik alan sınavları gerçekleştirilecek. Adayların ve toplumun beklentisi, KPSS'nin ilk ayağı olan genel kültür-genel yetenek sınavı hakkındaki iddialara ilişkin gerekli incelemenin en süratli şekilde sonuçlandırılması ve vicdanları rahatlatacak güvenceler verilmesidir

"Haksız çıkma zammı" Anayasa'ya aykırı bulunup iptal edildi

Haksız çıkma zammı, ödeme emrinin dava konusu edilme durumunda ortaya çıkan bir düzenlemedir. Amme idaresi, vergi, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigorta prim borçları gibi bir kamu borcuna ilişkin ödeme emri tebliğ ettiğinde tebliği takip eden günden itibaren 15 gün içinde pekâlâ dava edilebilir. Ancak 6183 sayılı Yasa m.58'in beşinci fıkrası ile "bunu dava eder ve davayı kaybedersen dava edilen tutarı ayrıca yüzde 10 zamlı ödeyeceksin" denilmekteydi